บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์

วันสงกรานต์ คอหวยทั้งหลายไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง แล้วรู้ไหมว่า วันสงกรานต์ สำคัญอย่างไร วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปกติกิจกรรมในวันสงกรานต์นั้นมีมากมาย ซึ่งรวมไปถึงพิธีการสรงน้ำพระด้วย โดยสามารถทำได้ทั้งที่บ้านหรือจะเดินทางไปที่วัดก็ได้เช่นกัน หลังจากทำพิธีเสร็จก็จะมีความเชื่อว่าการสรงน้ำพระจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต แต่นอกจากการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสรงน้ำพระแล้ว การสรงน้ำพระจะสมบูรณ์นั้นเราอาจต้องมีบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูป วันนี้จะพาคอหวยไปดูบทสวดกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำกล่าวอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อนำมาสรงน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ
ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
( คำแปล กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด)

คำกล่าวสรงน้ำพระพุทธรูป

ตั้งนะโม 3 จบ
อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง
( คำแปล เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ)
หลังจากกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้ว จึงตักน้ำสรงพระพุทธรูปด้วยความเคารพและจิตใจที่สงบ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ

โฆษณา

เรื่องอื่นๆ